Tiền ảo: 4701
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 270.851.728.781 $ 8,2%
Lưu lượng 24 giờ: 64.788.062.489 $
Ưu thế:
BTC 57,1%
ETH 10,5%
XRP 6,38%

Tiền ảo đã thêm gần đây

Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường Last Added
1,6% 1,6% $45.520
?
9 phút
-0,12% -0,080% $360.203
?
khoảng 1 giờ
0,17% 0,37% $133.606
?
khoảng 1 giờ
-25% $18,97
?
khoảng 4 giờ
72% 43% $103.053
?
khoảng 4 giờ
-9,4% -19% $53.705
?
1 ngày
-0,43% 0,86% $894.054
?
1 ngày
-0,18% -0,82% $777.876
?
1 ngày
-1,5% -6,6% $2.997.414
?
1 ngày
42% $66.010
?
2 ngày
0,25% -9,0% $244.442
?
2 ngày
1,1% 51% $55.791.940
?
2 ngày
-0,39% -3,9% $182.348
?
2 ngày
4,4% 7,8% $850.467
?
2 ngày
-0,11% -9,8% $16.574,56
?
2 ngày
-0,020% 1,6% $110.919
?
3 ngày
0,52% $7.071,56
?
3 ngày
-0,36% 5,1% $43.780
?
3 ngày
0,31% 6,0% $70.543
?
3 ngày
? ? ? ?
?
3 ngày
-0,70% -2,5% $55.836
?
3 ngày
0,80% 7,0% $83.272
?
3 ngày
7,8% $153,66
?
3 ngày
-27% $420,22
?
3 ngày
3,9% $205,53
?
3 ngày
15% 230% $79.003
?
3 ngày
? ? ? ?
?
3 ngày
5,9% 8,1% $58.638
?
3 ngày
13% 4,4% $123.382
?
3 ngày
0,090% -0,27% $200.090
$343.340
4 ngày
3,8% 0,68% $1.345.095
$2.170.038
4 ngày
? ? ? ?
?
4 ngày
1,3% 9,7% $350,61
?
4 ngày
5,6% 16% $319,29
?
4 ngày
-0,46% -5,2% $82.744
?
4 ngày
12% $89.726
$695.778
4 ngày
3500% $335,02
?
4 ngày
? ? ? ?
?
4 ngày
-0,86% 3,4% $146.005
?
4 ngày
? ? ? ?
?
4 ngày
4,9% 1,7% $516.291
?
5 ngày
3,1% 6,4% $529.424
?
5 ngày
0,24% -0,95% $1.317.870
?
5 ngày
-0,43% 1,5% $4.944.346
?
5 ngày
-2,6% 14% $1.008.746
?
5 ngày
1,6% 7,1% $1.989.878
?
5 ngày
-1,2% 0,74% $16.252,06
?
5 ngày
5,5% 24% $18.861,08
?
6 ngày
? ? ? ?
$175.563
6 ngày
37% 10% $9,18
?
6 ngày
-1,6% $134,04
?
6 ngày
29% -9,2% $88.342
?
6 ngày
-0,70% 8,6% $5.657,62
?
6 ngày
? ? ? ?
$32.020
6 ngày
-0,57% 39% $247.669
?
6 ngày
71% $0,00435360
?
6 ngày
16% $350.976
?
6 ngày
9,7% $101,29
?
6 ngày
0,96% 7,9% $10.846.871
$1.482.045.139
7 ngày
0,93% 0,61% 8,1% $744.791
?
10 ngày
-0,58% 7,3% 10% $232,41
?
10 ngày
-0,62% 11% 0,62% $232,25
?
10 ngày
? ? ? ?
?
10 ngày
-0,35% 17% 13% $127.867
$434.384
10 ngày
-0,57% -19% -8,1% $29.779.281
$9.465.650
11 ngày
3,9% 11% 2,3% $196,37
?
11 ngày
-0,45% 9,0% -0,65% $269,58
?
11 ngày
0,64% 12% -11% $136,17
?
11 ngày
16% 13% $3.506,98
?
11 ngày
2,0% -3,7% 2,2% $497.404
?
11 ngày
0,0% 0,0% 0,0% $0,00000000
?
11 ngày
? ? ? ?
?
11 ngày
? ? ? ?
?
11 ngày
0,080% 120% 110% $1,22
?
11 ngày
1,8% 8,9% 20% $275,94
?
11 ngày
0,61% 1,8% 2,2% $274.526.167
?
11 ngày
? ? ? ?
?
11 ngày
1,3% 1,5% 1,4% $3.097.359
?
11 ngày
-0,42% 9,8% 50% $2.166,53
?
11 ngày
0,14% 9,1% -9,1% $299,48
?
11 ngày
? ? ? ?
?
11 ngày
-2,3% -45% $1.946,48
?
12 ngày
? ? ? ?
?
12 ngày
-0,37% 9,1% -63% $20.216
?
12 ngày
-0,070% -0,29% -15% $169.672
$6.955.829
13 ngày
-27% 11% -41% $1.232,96
?
13 ngày
-1,5% 7,2% 2,6% $11.406,48
?
13 ngày
0,050% 7,4% 6,5% $17.600,88
?
13 ngày
14% 21% 120% $500.371
?
13 ngày
-1,4% 8,3% -4,5% $236.402
?
13 ngày
-8,2% 3,8% -32% $52.659
?
13 ngày
18% 6,0% 2000% $3.514,98
?
13 ngày
? ? ? ?
?
13 ngày
-2,3% 4,5% -25% $167.744
?
13 ngày
-18% 26% 12% $10.319,34
?
13 ngày
-3,1% 11% -13% $25.862
?
13 ngày
-36% 10% -3,1% $244,70
?
13 ngày
2,7% 70% $15,48
?
13 ngày
? ? ? ?
?
13 ngày
? ? ? ?
?
13 ngày