Tiền ảo: 14.906
Sàn giao dịch: 1.158
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,595T $ 1.2%
Lưu lượng 24 giờ: 82,81B $
Gas: 4 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Tiền ảo Token Aave hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường Token Aave hôm nay là $40 Triệu, thay đổi 0.8% trong 24 giờ qua.
Điểm nổi bật
$35.858.768
Giá trị VHTT 0.8%
$3.465.852
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
🔥 Thịnh hành
Hiện không có loại tiền ảo thịnh hành nào.
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
774 LEND
Aave [OLD]
LEND
$0,9975 - - - - $175,75 $35.858.768 $1.296.808.197 0.03 aave [old] (LEND) 7d chart
ADAI
Aave DAI v1
ADAI
$1,00 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% $16,39 - - aave dai v1 (ADAI) 7d chart
AETH
Aave ETH v1
AETH
- - - - - $0,00 - $6.414.885 aave eth v1 (AETH) 7d chart
AUSDC
Aave USDC v1
AUSDC
$1,00 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% $0,00 - - aave usdc v1 (AUSDC) 7d chart
ASUSD
Aave SUSD v1
ASUSD
$1,01 1.0% 1.2% 0.7% 2.4% $0,00 - $154.619 aave susd v1 (ASUSD) 7d chart
ATUSD
Aave TUSD v1
ATUSD
$1,00 0.0% 0.1% 0.4% 0.3% $0,00 - - aave tusd v1 (ATUSD) 7d chart
AUSDT
Aave USDT v1
AUSDT
$1,00 0.0% 0.1% 0.3% 0.2% $0,00 - $11.620.266 aave usdt v1 (AUSDT) 7d chart
ABAT
Aave BAT v1
ABAT
$0,2058 0.2% 3.3% 8.3% 9.1% $0,00 - $92.261,90 aave bat v1 (ABAT) 7d chart
AKNC
Aave KNC v1
AKNC
$0,5737 0.2% 3.0% 7.8% 3.1% $0,00 - $37.643,26 aave knc v1 (AKNC) 7d chart
ALINK
Aave LINK v1
ALINK
$14,66 0.2% 3.8% 9.4% 7.5% $0,00 - $4.187.225 aave link v1 (ALINK) 7d chart
AMANA
Aave MANA v1
AMANA
$0,3606 0.0% 0.7% 4.2% 8.7% $0,00 - $30.651,23 aave mana v1 (AMANA) 7d chart
AMKR
Aave MKR v1
AMKR
$2.910,65 1.0% 3.6% 3.1% 17.8% $0,00 - $268.835 aave mkr v1 (AMKR) 7d chart
ASNX
Aave SNX v1
ASNX
$1,92 0.2% 2.2% 4.0% 3.7% $0,00 - $161.509 aave snx v1 (ASNX) 7d chart
AWBTC
Aave WBTC v1
AWBTC
$67.569,37 0.0% 0.9% 10.0% 4.6% $0,00 - $40.581.017 aave wbtc v1 (AWBTC) 7d chart
AZRX
Aave ZRX v1
AZRX
$0,3897 0.0% 0.7% 17.3% 9.2% $0,00 - $30.014,98 aave zrx v1 (AZRX) 7d chart
ABUSD
Aave BUSD v1
ABUSD
$1,00 0.2% 0.1% 0.5% 0.3% $0,00 - $297.928 aave busd v1 (ABUSD) 7d chart
AREN
Aave REN v1
AREN
$0,05456 0.0% 4.7% 17.0% 17.3% $0,00 - $6.131,65 aave ren v1 (AREN) 7d chart
AENJ
Aave ENJ v1
AENJ
$0,2012 0.2% 1.2% 14.1% 4.1% $0,00 - $12.343,97 aave enj v1 (AENJ) 7d chart
MAUSDC
Matic Aave Interest Bearing USDC
MAUSDC
$1,14 0.2% 0.3% 2.8% 1.9% $92,94 - $6.531.645 matic aave interest bearing usdc (MAUSDC) 7d chart
MAAAVE
Matic Aave Interest Bearing AAVE
MAAAVE
$83,40 0.4% 0.0% 21.4% 9.9% $14,75 - $327.779 matic aave interest bearing aave (MAAAVE) 7d chart
ADAI
Aave DAI
ADAI
$1,00 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% $9.056,94 - - aave dai (ADAI) 7d chart
AUSDT
Aave USDT
AUSDT
$1,00 0.0% 0.1% 0.3% 0.1% $19.894,73 - - aave usdt (AUSDT) 7d chart
AWBTC
Aave WBTC
AWBTC
$67.569,37 0.0% 0.9% 10.0% 4.6% $0,00 - $40.581.017 aave wbtc (AWBTC) 7d chart
ABUSD
Aave BUSD
ABUSD
$1,00 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% $0,00 - $297.928 aave busd (ABUSD) 7d chart
ABAT
Aave BAT
ABAT
$0,2058 0.2% 3.3% 8.3% 9.1% $0,00 - $74.809,80 aave bat (ABAT) 7d chart
AMKR
Aave MKR
AMKR
$2.910,65 1.3% 3.9% 3.4% 18.0% $0,00 - $4.347.975 aave mkr (AMKR) 7d chart
AREN
Aave REN
AREN
$0,05456 0.2% 5.0% 17.2% 17.6% $0,00 - $97.089,77 aave ren (AREN) 7d chart
AKNC
Aave KNC
AKNC
$0,5737 0.2% 3.0% 7.8% 3.1% $0,00 - $19.091,29 aave knc (AKNC) 7d chart
AENJ
Aave ENJ
AENJ
$0,2012 0.2% 1.2% 14.1% 4.1% $0,00 - $61.970,03 aave enj (AENJ) 7d chart
AZRX
Aave ZRX
AZRX
$0,3897 0.0% 0.7% 17.4% 9.0% $0,00 - $118.567 aave zrx (AZRX) 7d chart
ASUSD
Aave SUSD
ASUSD
$1,01 1.0% 1.3% 0.7% 2.6% $35.083,16 - $602.626 aave susd (ASUSD) 7d chart
AMANA
Aave MANA
AMANA
$0,3606 0.2% 0.9% 4.4% 9.0% $0,00 - $327.721 aave mana (AMANA) 7d chart
ALINK
Aave LINK
ALINK
$14,66 0.0% 3.6% 9.1% 7.5% $0,00 - $38.882.543 aave link (ALINK) 7d chart
ATUSD
Aave TUSD
ATUSD
$1,00 0.0% 0.1% 0.4% 0.1% $0,00 - $499.962 aave tusd (ATUSD) 7d chart
AUSDC
Aave v2 USDC
AUSDC
$1,00 0.4% 0.3% 0.1% 0.4% $526.875 - $162.651.168 aave v2 usdc (AUSDC) 7d chart
ABPT
Aave Balancer Pool Token
ABPT
$0,1547 0.0% 0.9% 2.9% 17.0% $0,00 - - aave balancer pool token (ABPT) 7d chart
STKABPT
Staked Aave Balancer Pool Token
STKABPT
$0,1547 0.0% 0.9% 3.0% 17.0% $0,00 - - staked aave balancer pool token (STKABPT) 7d chart
AAMMDAI
Aave AMM DAI
AAMMDAI
$1,00 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% $0,00 - - aave amm dai (AAMMDAI) 7d chart
AAMMUSDT
Aave AMM USDT
AAMMUSDT
$1,00 0.2% 0.1% 0.5% 0.4% $0,00 - $21.695,15 aave amm usdt (AAMMUSDT) 7d chart
AAMMWBTC
Aave AMM WBTC
AAMMWBTC
$67.569,37 0.2% 1.1% 10.3% 4.7% $0,00 - $21.284,18 aave amm wbtc (AAMMWBTC) 7d chart
AAMMUNIBATWETH
Aave AMM UniBATWETH
AAMMUNIBATWETH
$79,44 0.0% 1.9% 7.9% 5.2% $0,00 - $1.377,67 aave amm unibatweth (AAMMUNIBATWETH) 7d chart
AAMMUNIDAIUSDC
Aave AMM UniDAIUSDC
AAMMUNIDAIUSDC
$2.265.650 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% $0,00 - $20,58 aave amm unidaiusdc (AAMMUNIDAIUSDC) 7d chart
AAMMUNIUSDCWETH
Aave AMM UniUSDCWETH
AAMMUNIUSDCWETH
$282.747.645 0.0% 0.3% 4.1% 1.1% $0,00 - $87,59 aave amm uniusdcweth (AAMMUNIUSDCWETH) 7d chart
AAMMUNICRVWETH
Aave AMM UniCRVWETH
AAMMUNICRVWETH
$712,10 0.0% 0.4% 4.1% 4.8% $0,00 - $0,02943 aave amm unicrvweth (AAMMUNICRVWETH) 7d chart
AAMMUNILINKWETH
Aave AMM UniLINKWETH
AAMMUNILINKWETH
$813,53 0.0% 2.2% 8.6% 4.6% $0,00 - $65.779,50 aave amm unilinkweth (AAMMUNILINKWETH) 7d chart
AAMMUNIMKRWETH
Aave AMM UniMKRWETH
AAMMUNIMKRWETH
$9.371,53 0.5% 1.6% 5.5% 9.6% $0,00 - $1.451,30 aave amm unimkrweth (AAMMUNIMKRWETH) 7d chart
AAMMUNIRENWETH
Aave AMM UniRENWETH
AAMMUNIRENWETH
$62,37 0.2% 2.9% 12.8% 10.1% $0,00 - $373,96 aave amm unirenweth (AAMMUNIRENWETH) 7d chart
AAMMUNISNXWETH
Aave AMM UniSNXWETH
AAMMUNISNXWETH
$374,20 0.0% 1.3% 5.8% 1.0% $0,00 - $99.361,30 aave amm unisnxweth (AAMMUNISNXWETH) 7d chart
AAMMUNIUNIWETH
Aave AMM UniUNIWETH
AAMMUNIUNIWETH
$822,38 0.0% 0.8% 1.4% 8.4% $0,00 - $1.190,81 aave amm uniuniweth (AAMMUNIUNIWETH) 7d chart
AAMMUSDC
Aave AMM USDC
AAMMUSDC
$1,00 0.0% 0.1% 0.3% 0.2% $0,00 - $32.901,16 aave amm usdc (AAMMUSDC) 7d chart
AAMMUNIDAIWETH
Aave AMM UniDAIWETH
AAMMUNIDAIWETH
$229,13 0.0% 0.3% 3.8% 0.9% $0,00 - $84,03 aave amm unidaiweth (AAMMUNIDAIWETH) 7d chart
AAMMUNIWBTCWETH
Aave AMM UniWBTCWETH
AAMMUNIWBTCWETH
$3.923.355.259 0.0% 0.8% 8.9% 2.9% $0,00 - $740,13 aave amm uniwbtcweth (AAMMUNIWBTCWETH) 7d chart
AAMMUNIAAVEWETH
Aave AMM UniAAVEWETH
AAMMUNIAAVEWETH
$1.730,00 0.0% 0.3% 1.0% 11.1% $0,00 - $232,79 aave amm uniaaveweth (AAMMUNIAAVEWETH) 7d chart
AWETH
Aave WETH
AWETH
$3.534,95 0.0% 0.7% 7.8% 1.1% $661,48 - - aave weth (AWETH) 7d chart
AMAAVE
Aave Polygon AAVE
AMAAVE
$98,31 0.1% 0.5% 6.1% 21.0% $0,00 - - aave polygon aave (AMAAVE) 7d chart
ABAL
Aave BAL
ABAL
$2,70 0.2% 1.1% 3.1% 13.5% $0,00 - $171.570 aave bal (ABAL) 7d chart
ARAI
Aave RAI
ARAI
$2,94 0.2% 0.2% 0.3% 2.5% $0,00 - $229.688 aave rai (ARAI) 7d chart
AGUSD
Aave GUSD
AGUSD
$1,00 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% $0,00 - $470.159 aave gusd (AGUSD) 7d chart
AUNI
Aave UNI
AUNI
$8,04 0.2% 1.1% 4.5% 17.5% $0,00 - $1.225.254 aave uni (AUNI) 7d chart
AAAVE
Aave AAVE
AAAVE
$99,03 0.3% 1.5% 5.7% 20.9% $25.636,64 - $6.714.023 aave aave (AAAVE) 7d chart
AMUSDC
Aave Polygon USDC
AMUSDC
$1,00 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% $1,82 - - aave polygon usdc (AMUSDC) 7d chart
ACRV
Aave CRV
ACRV
$0,2890 0.0% 1.4% 0.5% 11.2% $0,00 - - aave crv (ACRV) 7d chart
AMDAI
Aave Polygon DAI
AMDAI
$1,00 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% $1,82 - - aave polygon dai (AMDAI) 7d chart
AAMMUNIWBTCUSDC
Aave AMM UniWBTCUSDC
AAMMUNIWBTCUSDC
$92.726.782.290.570 0.0% 0.4% 5.1% 2.5% $0,00 - $1.308,59 aave amm uniwbtcusdc (AAMMUNIWBTCUSDC) 7d chart
AXSUSHI
Aave XSUSHI
AXSUSHI
$1,08 0.0% 0.6% 3.2% 3.9% $0,00 - $463.077 aave xsushi (AXSUSHI) 7d chart
AYFI
Aave YFI
AYFI
$6.018,23 0.0% 1.8% 0.2% 3.8% $0,00 - $322.413 aave yfi (AYFI) 7d chart
AAMMUNIYFIWETH
Aave AMM UniYFIWETH
AAMMUNIYFIWETH
$24.483,52 0.0% 1.2% 4.0% 2.7% $0,00 - $84.436,71 aave amm uniyfiweth (AAMMUNIYFIWETH) 7d chart
AAMMWETH
Aave AMM WETH
AAMMWETH
$3.534,95 0.2% 0.9% 8.1% 1.1% $0,00 - $889.594 aave amm weth (AAMMWETH) 7d chart
AAMMBPTWBTCWETH
Aave AMM BptWBTCWETH
AAMMBPTWBTCWETH
$241.442 0.0% 0.8% 8.9% 2.9% $0,00 - $11.795,40 aave amm bptwbtcweth (AAMMBPTWBTCWETH) 7d chart
AAMMBPTBALWETH
Aave AMM BptBALWETH
AAMMBPTBALWETH
$146,59 0.0% 0.8% 3.8% 10.7% $0,00 - $548,33 aave amm bptbalweth (AAMMBPTBALWETH) 7d chart
AMUSDT
Aave Polygon USDT
AMUSDT
$1,00 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% $19.419,01 - - aave polygon usdt (AMUSDT) 7d chart
AMWBTC
Aave Polygon WBTC
AMWBTC
$67.937,58 0.3% 1.1% 10.6% 6.3% $703.274 - - aave polygon wbtc (AMWBTC) 7d chart
AMWETH
Aave Polygon WETH
AMWETH
$3.534,95 0.3% 0.4% 7.6% 0.9% $848.924 - - aave polygon weth (AMWETH) 7d chart
AMWMATIC
Aave Polygon WMATIC
AMWMATIC
$0,5512 0.2% 1.9% 2.7% 2.0% $4,28 - - aave polygon wmatic (AMWMATIC) 7d chart
ASTETH
Aave Interest Bearing STETH
ASTETH
$3.534,95 0.0% 0.7% 7.8% 0.9% $0,00 - $760.179.736 aave interest bearing steth (ASTETH) 7d chart
AM3CRV
Curve.fi amDAI/amUSDC/amUSDT
AM3CRV
$1,13 0.1% 0.1% 0.5% 0.4% $1.275.273 - $55.345.794 curve.fi amdai/amusdc/amusdt (AM3CRV) 7d chart
YVAAVE
Aave yVault
YVAAVE
$103,45 0.2% 1.2% 5.9% 21.0% $0,00 - $27.896,86 aave yvault (YVAAVE) 7d chart
AUSDC
Aave v3 USDC
AUSDC
$1,00000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $1,53 - - aave v3 usdc (AUSDC) 7d chart
AWETH
Aave v3 WETH
AWETH
$3.533,58 0.0% 0.7% 7.6% 1.0% $449,29 - - aave v3 weth (AWETH) 7d chart
AWBTC
Aave v3 WBTC
AWBTC
$67.989,16 0.2% 1.4% 10.9% 6.3% $2,74 - - aave v3 wbtc (AWBTC) 7d chart
AUSDT
Aave v3 USDT
AUSDT
$1,00 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% $10,89 - - aave v3 usdt (AUSDT) 7d chart
ARETH
Aave v3 rETH
ARETH
$3.956,42 0.0% 0.7% 7.8% 2.0% $0,00 - - aave v3 reth (ARETH) 7d chart
ADAI
Aave v3 DAI
ADAI
$1,00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $980,75 - - aave v3 dai (ADAI) 7d chart
AAAVE
Aave v3 AAVE
AAAVE
$98,59 0.1% 0.7% 5.8% 21.4% $0,00 - - aave v3 aave (AAAVE) 7d chart
ALINK
Aave v3 LINK
ALINK
$14,67 1.2% 3.2% 8.6% 6.5% $0,00 - - aave v3 link (ALINK) 7d chart
AMKR
Aave v3 MKR
AMKR
$2.931,31 0.9% 3.3% 3.8% 18.7% $0,00 - - aave v3 mkr (AMKR) 7d chart
AWSTETH
Aave v3 wstETH
AWSTETH
$4.147,29 0.0% 0.7% 7.8% 1.3% $0,00 - - aave v3 wsteth (AWSTETH) 7d chart
ASDAI
Aave v3 sDAI
ASDAI
$1,00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $0,00 - - aave v3 sdai (ASDAI) 7d chart
ACBETH
Aave v3 cbETH
ACBETH
$3.802,76 0.1% 0.6% 7.9% 1.4% $0,00 - - aave v3 cbeth (ACBETH) 7d chart
AUNI
Aave v3 UNI
AUNI
$8,07 1.0% 1.0% 4.9% 16.0% $0,00 - - aave v3 uni (AUNI) 7d chart
ALUSD
Aave v3 LUSD
ALUSD
$0,9972 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% $0,00 - - aave v3 lusd (ALUSD) 7d chart
ALDO
Aave v3 LDO
ALDO
$1,92 0.0% 0.5% 9.7% 13.7% $0,00 - - aave v3 ldo (ALDO) 7d chart
ACRV
Aave v3 CRV
ACRV
$0,2889 1.0% 1.1% 0.6% 12.0% $0,00 - - aave v3 crv (ACRV) 7d chart
ASNX
Aave v3 SNX
ASNX
$1,92 0.0% 1.5% 2.5% 3.6% $0,00 - - aave v3 snx (ASNX) 7d chart
ABAL
Aave v3 BAL
ABAL
$2,68 0.0% 0.7% 4.4% 14.4% $0,00 - - aave v3 bal (ABAL) 7d chart
AFRAX
Aave v3 FRAX
AFRAX
$0,9967 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% $0,00 - - aave v3 frax (AFRAX) 7d chart
ASTG
Aave v3 STG
ASTG
$0,4172 0.0% 2.0% 14.3% 1.4% $0,00 - - aave v3 stg (ASTG) 7d chart
A1INCH
Aave v3 1INCH
A1INCH
$0,4338 0.0% 1.7% 2.2% 9.3% $0,00 - - aave v3 1inch (A1INCH) 7d chart
AENS
Aave v3 ENS
AENS
$27,16 0.1% 1.6% 3.0% 2.0% $0,00 - - aave v3 ens (AENS) 7d chart
AKNC
Aave v3 KNC
AKNC
$0,5712 0.0% 1.7% 7.0% 4.1% $0,00 - - aave v3 knc (AKNC) 7d chart
Hiển thị 1 đến 100 trong số 122 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng