coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực

Các phái sinh tiền điện tử hàng đầu (Hợp đồng vĩnh viễn) theo Hợp đồng mở & Khối lượng giao dịch

Lưu lượng 24 giờ: 1.008.614.376.785 $
72 Sàn giao dịch phái sinh
Bitcoin (Perpetual)
Tổng hợp đồng mở 15.484.179.807 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 303.531.102.666 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Bitget Futures Bitget Futures BTCUSDT_UMCBL 16.582 $ 0.3% 16574,66 USDT +0,013% 0.02% 0,000% 2.307.176.334 $ 2.008.447.506 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BTCUSDT 16.571 $ 0.4% 16581,92 USDT +0,042% 0.01% 0,004% 2.099.139.868 $ 3.112.511.680 $ Gần đây
MEXC Global (Futures) MEXC Global (Futures) BTC_USDT 16.578 $ 0.3% 16575,2 USDT +0,043% 0.01% -0,002% 1.554.732.642 $ 1.465.741.044 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) BTCPFC 16.574 $ 0.3% 16568,92 USD -0,034% 0.02% - 1.298.822.626 $ 211.031.110 $ Gần đây
Prime XBT Prime XBT BTC/USD 16.579 $ 0.4% - - 0.06% - 1.068.831.900 $ 25.593.045 $ Gần đây
Bybit (Futures) Bybit (Futures) BTCUSDT 16.566 $ 0.3% 16570,1 USDT +0,055% 0.01% -0,014% 920.097.129 $ 748.897.966 $ Gần đây
C-Trade C-Trade BTCUSDT 16.578 $ 0.3% 16574,85 USDT +0,038% 0.01% 0,010% 873.732.972 $ 27.611.596 $ Gần đây
BingX (Futures) BingX (Futures) BTC-USDT 16.563 $ 0.3% 16561,2 USDT +0,019% 0.01% 0,003% 720.636.581 $ 1.183.112.687 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) BTC-USDT-SWAP 16.575 $ 0.2% 19501,4 USDT -0,018% 0.01% 0,003% 457.560.547 $ 650.051.544 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) BTC-USD-SWAP 16.565 $ 0.3% 19505 USD -0,013% 0.01% 0,000% 445.525.100 $ 90.539.712 $ Gần đây
Ethereum (Perpetual)
Tổng hợp đồng mở 12.071.762.497 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 250.299.413.836 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Deepcoin (Derivatives) Deepcoin (Derivatives) ETHUSDT 1.216 $ 0.5% 1217,36 USDT +0,099% 0.02% 0,010% 3.424.243.855 $ 318.160.469 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) ETHUSDT 1.217 $ 0.6% 1218,03 USDT +0,086% 0.01% 0,004% 1.502.186.718 $ 3.406.872.844 $ Gần đây
MEXC Global (Futures) MEXC Global (Futures) ETH_USDT 1.218 $ 0.5% 1217,63 USDT +0,042% 0.01% -0,002% 1.209.351.875 $ 774.148.131 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures ETHUSDT_UMCBL 1.218 $ 0.5% 1217,81 USDT +0,024% 0.01% 0,000% 672.914.391 $ 1.355.579.842 $ Gần đây
C-Trade C-Trade ETHUSDT 1.218 $ 0.6% 1217,78 USDT +0,031% 0.01% 0,000% 610.284.905 $ 23.574.666 $ Gần đây
Bybit (Futures) Bybit (Futures) ETHUSDT 1.216 $ 0.4% 1217,71 USDT +0,075% 0.01% -0,013% 575.935.813 $ 587.869.130 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) ETH-USDT-SWAP 1.216 $ 0.3% 1327,79 USDT -0,020% 0.01% 0,004% 517.651.650 $ 2.039.489.573 $ Gần đây
C-Trade C-Trade ETHUSD 1.216 $ 0.6% 1216,68 USD +0,019% 0.01% 0,010% 508.234.905 $ 4.392.384 $ Gần đây
Bitmart Futures Bitmart Futures ETHUSDT 1.214 $ 0.4% 1217,02 USDT +0,045% 0.01% 0,030% 489.186.654 $ 223.796.415.767 $ Gần đây
BTCC Futures BTCC Futures ETHUSDT 1.216 $ 0.4% 1216,96 USDT +0,033% 0.19% 0,000% 333.754.008 $ 388.082.874 $ Gần đây
BNB (Perpetual)
Tổng hợp đồng mở 883.403.126 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 11.183.611.910 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Bitmart Futures Bitmart Futures BNBUSDT 313 $ -0.4% 313,42 USDT +0,109% 0.06% 0,040% 489.795.121 $ 9.447.470.341 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BNBUSDT 313 $ 0.1% 313,56 USDT +0,147% 0.01% -0,065% 219.540.049 $ 515.835.540 $ Gần đây
BingX (Futures) BingX (Futures) BNB-USDT 314 $ -0.3% 313,38 USDT -0,083% 0.03% -0,058% 36.478.931 $ 60.703.035 $ Gần đây
Bybit (Futures) Bybit (Futures) BNBUSDT 313 $ 0.2% 313,44 USDT +0,109% 0.02% -0,047% 34.435.082 $ 46.033.607 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BNBUSD_PERP 313 $ -0.4% 313,27 USD +0,110% 0.01% -0,063% 34.039.540 $ 108.864.482 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures BNBUSDTM 313 $ -0.5% 313,43 USDT +0,131% 0.01% -0,039% 25.660.096 $ 16.879.153 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures BNBUSDT_UMCBL 313 $ -0.3% 313,31 USDT +0,022% 0.02% -0,066% 23.414.054 $ 13.509.433 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) BNB_USDT 313 $ 0.1% 313,45 USDT +0,176% 0.03% -0,053% 7.223.212 $ 2.014.275 $ Gần đây
BTCEX (Futures) BTCEX (Futures) BNB-USDT-PERPETUAL 313 $ -0.1% 312,8 USDT +0,093% 0.02% -0,066% 5.665.147 $ 367.023.391 $ Gần đây
MEXC Global (Futures) MEXC Global (Futures) BNB_USDT 312 $ 0.2% 312,96 USDT +0,112% 0.01% -0,077% 1.487.246 $ 6.576.202 $ Gần đây
USD Coin (Perpetual)
Tổng hợp đồng mở 0 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 101.485 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Bybit (Futures) Bybit (Futures) USDCUSDT 1 $ -0.0% 1 USDT -0,080% 0.02% 0,020% - 101.485 $ Gần đây
XRP (Perpetual)
Tổng hợp đồng mở 777.247.378 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 2.098.694.908 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) XRPUSDT 0 $ 0.5% 0,4 USDT +0,105% 0.02% 0,002% 122.568.855 $ 400.554.268 $ Gần đây
Bitrue (Futures) Bitrue (Futures) XRP-USDT 0 $ 0.7% 0,4 USDT +0,149% 0.02% 0,000% 116.920.520 $ 537.321.452 $ Gần đây
BTCEX (Futures) BTCEX (Futures) XRP-USDT-PERPETUAL 0 $ 0.5% 0,4 USDT +0,050% 0.02% 0,002% 92.858.479 $ 296.273.699 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures XRPUSDT_UMCBL 0 $ 0.4% 0,4 USDT +0,070% 0.01% 0,002% 89.225.758 $ 48.502.196 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) XRP-USDT-SWAP 0 $ 0.7% 0,52 USDT +0,004% 0.01% -0,009% 63.728.454 $ 52.264.399 $ Gần đây
Bybit (Futures) Bybit (Futures) XRPUSDT 0 $ 0.6% 0,4 USDT +0,074% 0.02% 0,008% 43.917.587 $ 108.875.425 $ Gần đây
BingX (Futures) BingX (Futures) XRP-USDT 0 $ 0.4% 0,4 USDT 0,000% 0.25% -0,010% 42.451.132 $ 70.107.097 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures XRPUSDTM 0 $ 0.6% 0,4 USDT +0,074% 0.02% 0,009% 39.939.398 $ 46.456.123 $ Gần đây
Bybit (Futures) Bybit (Futures) XRPUSD 0 $ 0.9% 0,4 USD -0,049% 0.02% 0,010% 36.327.200 $ 34.466.516 $ Gần đây
BTCC Futures BTCC Futures XRPUSDT 0 $ 0.5% 0,4 USDT -0,079% 0.18% 0,000% 24.054.891 $ 10.684.757 $ Gần đây
Dogecoin (Perpetual)
Tổng hợp đồng mở 631.602.796 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 8.302.129.650 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) DOGEUSDT 0 $ 12.8% 0,1 USDT +0,204% 0.02% 0,010% 221.482.038 $ 2.703.949.916 $ Gần đây
BingX (Futures) BingX (Futures) DOGE-USDT 0 $ 13.6% 0,1 USDT -0,097% 0.03% -0,010% 108.081.028 $ 174.141.866 $ Gần đây
Bybit (Futures) Bybit (Futures) DOGEUSDT 0 $ 13.7% 0,1 USDT 0,000% 0.1% 0,010% 81.491.063 $ 318.560.189 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures DOGEUSDT_UMCBL 0 $ 13.1% 0,1 USDT +0,005% 0.04% 0,000% 35.403.929 $ 103.486.732 $ Gần đây
BTCEX (Futures) BTCEX (Futures) DOGE-USDT-PERPETUAL 0 $ 12.7% 0,1 USDT 0,000% 0.02% 0,010% 34.579.142 $ 1.822.925.685 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures DOGEUSDTM 0 $ 13.4% 0,1 USDT -0,019% 0.02% 0,010% 33.040.829 $ 119.177.619 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) DOGEBUSD 0 $ 13.6% 0,1 BUSD +0,184% 0.02% -0,004% 25.398.825 $ 436.422.444 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) DOGE-USDT-SWAP 0 $ 12.5% 0,06 USDT -0,040% 0.02% 0,015% 22.037.185 $ 846.025.979 $ Gần đây
Bitrue (Futures) Bitrue (Futures) DOGE-USDT 0 $ 13.3% 0,1 USDT +0,146% 0.02% 0,010% 21.795.144 $ 172.359.752 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) DOGEUSD_PERP 0 $ 12.8% 0,1 USD +0,194% 0.02% 0,010% 16.240.370 $ 209.702.100 $ Gần đây
Cardano (Perpetual)
Tổng hợp đồng mở 365.053.232 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 362.990.559 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTCEX (Futures) BTCEX (Futures) ADA-USDT-PERPETUAL 0 $ 0.7% 0,32 USDT 0,000% 0.03% 0,010% 119.905.242 $ 73.858.902 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) ADAUSDT 0 $ 0.4% 0,32 USDT +0,057% 0.03% 0,010% 61.199.579 $ 104.238.765 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures ADAUSDTM 0 $ 0.6% 0,32 USDT +0,044% 0.01% 0,010% 29.081.750 $ 5.213.232 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) ADA-USDT-SWAP 0 $ 0.4% 0,43 USDT -0,019% 0.01% 0,004% 26.340.872 $ 14.227.697 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) ADAUSD_PERP 0 $ 0.7% 0,32 USD +0,025% 0.01% 0,010% 21.518.430 $ 15.155.025 $ Gần đây
Bitrue (Futures) Bitrue (Futures) ADA-USDT 0 $ 0.6% 0,32 USDT +0,126% 0.03% 0,010% 16.934.069 $ 10.677.598 $ Gần đây
BTCC Futures BTCC Futures ADAUSDT 0 $ 0.6% 0,32 USDT -0,035% 0.24% 0,000% 15.630.581 $ 3.222.399 $ Gần đây
Bybit (Futures) Bybit (Futures) ADAUSDT 0 $ 0.7% 0,32 USDT 0,000% 0.03% 0,010% 14.045.248 $ 14.089.004 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) ADA-USD-SWAP 0 $ 0.6% 0,43 USD -0,030% 0.01% 0,013% 10.889.140 $ 1.811.514 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures ADAUSDT_UMCBL 0 $ 0.5% 0,32 USDT +0,014% 0.02% 0,011% 9.092.351 $ 2.784.696 $ Gần đây
Polygon (Perpetual)
Tổng hợp đồng mở 361.210.303 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 832.364.741 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTCEX (Futures) BTCEX (Futures) MATIC-USDT-PERPETUAL 1 $ 1.3% 0,86 USDT +0,070% 0.02% 0,009% 122.433.175 $ 134.329.953 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) MATICUSDT 1 $ 1.5% 0,86 USDT +0,093% 0.01% 0,009% 71.153.779 $ 195.270.305 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures MATICUSDTM 1 $ 1.0% 0,86 USDT +0,093% 0.01% 0,010% 51.313.449 $ 29.184.647 $ Gần đây
Bybit (Futures) Bybit (Futures) MATICUSDT 1 $ 1.4% 0,86 USDT +0,081% 0.01% 0,010% 26.189.304 $ 37.952.576 $ Gần đây
Bitmart Futures Bitmart Futures MATICUSDT 1 $ 1.5% 0,86 USDT +0,064% 0.08% 0,006% 20.305.259 $ 36.439.866 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures MATICUSDT_UMCBL 1 $ 1.3% 0,86 USDT +0,074% 0.02% 0,000% 18.032.229 $ 8.788.851 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) MATIC-USDT-SWAP 1 $ 1.0% 0,82 USDT +0,036% 0.01% -0,008% 13.472.256 $ 28.295.201 $ Gần đây
BingX (Futures) BingX (Futures) MATIC-USDT 1 $ 1.0% 0,86 USDT -0,035% 0.13% -0,010% 9.291.036 $ 13.798.849 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) MATICBUSD 1 $ 1.0% 0,86 BUSD +0,000% 0.01% -0,008% 8.487.050 $ 28.977.765 $ Gần đây
dYdX Perpetual dYdX Perpetual MATIC-USD 1 $ 1.6% 0,86 USD +0,070% 0.07% 0,001% 8.459.809 $ 1.554.005 $ Gần đây
Chỉ số (Perpetual)
Tổng hợp đồng mở 1.871.330 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 6.385.068 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) DEFIUSDT 541 $ 0.8% 541,59 USDT +0,146% 0.02% 0,010% 1.214.149 $ 1.904.741 $ Gần đây
Phemex (Futures) Phemex (Futures) COMPUSD 38 $ -0.9% 38,36 USD +0,018% 0.13% 0,010% 299.495 $ 71.640 $ Gần đây
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) BTCDOMF0:USTF0 239 $ -0.5% 239,26 USD +0,056% 0.04% 0,000% 271.869 $ 729 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BTCDOMUSDT 1.216 $ -0.6% 1215,96 USDT -0,045% 0.02% 0,071% 6.769 $ 4.376.701 $ Gần đây
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) EURF0:USTF0 1 $ -0.0% 1,04 USD +0,001% 0.02% 0,000% 61.128 $ 31.233 $ 13 giờ trước
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) JPYF0:USTF0 0 $ 0.0% 0,00719211 USD +0,059% 0.13% 0,000% 14.082 $ 18 $ 22 giờ trước
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) GBPF0:USTF0 1 $ 0.0% 1,21 USD +0,109% 0.03% 0,000% 3.838 $ 6 $ 18 giờ trước