coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
BitMEX exchange

BitMEX

Centralized
9
Trust Score
BitMEX (Derivative) is a derivative cryptocurrency exchange established in . Currently, there are 107 trading pairs available on the exchange. BitMEX (Derivative) 24h trading volume is reported to be at 575.510.179 $, a change of -18.26% in the last 24 hours, and the 24h open interest is 668.758.062 $, a change of -2.36% as compared to the previous day.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hợp đồng mở trong 24h
107
Ghép đôi
Bitcoin (Perpetual)
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
XBTUSD 22.786 $ -2.8% 22804,46 USD +0,081% 0.01% 0,001% 289.850.600 $ 387.178.400 $ Gần đây
Ethereum (Perpetual)
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETHUSD 1.815 $ -1.9% 1811,8 USD -0,179% 0.01% 0,015% 85.160.249 $ 113.486.960 $ Gần đây
ETHUSDT 1.811 $ -2.1% 1812,1 USDT +0,069% 0.01% 0,010% - 15.069.750 $ Gần đây
Ethereum (Futures)
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETHU22 1.799 $ 2.4% 0,08 XBT +0,774% 0.05% khoảng 1 tháng 3.403.044 $ 728.742 $ Gần đây
ETHZ22 1.825 $ 0.0% 0,08 XBT -0,663% 3.75% 4 tháng 182 $ 183 $ 10 giờ trước
Khác (Perpetual)
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
XRPUSD 0 $ -4.1% 0,36 USD -0,110% 0.03% 0,010% 3.331.032 $ 3.509.869 $ Gần đây
BCHUSD 126 $ -6.3% 125,4 USD -0,159% 0.04% 0,022% 2.901.095 $ 2.044.210 $ Gần đây
LTCUSD 59 $ -4.0% 58,42 USD -0,214% 0.03% 0,010% 1.265.649 $ 1.537.306 $ Gần đây
XBTUSDT 22.796 $ -2.7% 22803,92 USDT +0,048% 0.01% -0,024% - 26.888.569 $ Gần đây
DOGEUSD 0 $ -10.1% 0,07 USD -0,027% 0.04% 0,021% - 6.385.737 $ Gần đây
SOLUSD 38 $ -6.6% 38,11 USD -0,026% 0.03% 0,010% - 3.315.287 $ Gần đây
SOLUSDT 38 $ -6.7% 38,1 USDT +0,108% 0.03% 0,010% - 3.258.988 $ Gần đây
DOGEUSDT 0 $ -10.2% 0,07 USDT -0,003% 0.03% 0,010% - 1.717.470 $ Gần đây
XBTEUR 22.776 $ -1.7% 22643,8 EUR +0,149% 0.04% 0,005% - 1.596.945 $ Gần đây
BNBUSD 292 $ -4.6% 292,14 USD +0,014% 0.02% 0,048% - 1.345.121 $ Gần đây
ADAUSD 0 $ -8.3% 0,5 USD -0,040% 0.02% 0,040% - 1.186.485 $ Gần đây
LINKUSD 7 $ -8.3% 7,43 USD -0,134% 0.09% 0,010% - 1.157.709 $ Gần đây
LTCUSDT 58 $ -4.2% 58,43 USDT +0,055% 0.03% -0,015% - 949.403 $ Gần đây
DOTUSD 8 $ -7.9% 7,81 USD +0,115% 0.2% 0,028% - 886.813 $ Gần đây
MATICUSDT 1 $ -6.9% 0,83 USDT -0,028% 0.11% 0,010% - 627.116 $ Gần đây
EOSUSD 1 $ -3.9% 1,4 USD -0,129% 0.38% 0,038% - 483.655 $ Gần đây
APEUSD 6 $ -9.0% 5,59 USD -0,197% 0.43% 0,010% - 268.675 $ Gần đây
AVAXUSD 23 $ -9.1% 23,31 USD -0,512% 0.13% 0,010% - 247.078 $ Gần đây
NEARUSDT 5 $ -7.7% 4,68 USDT +0,278% 0.21% 0,005% - 129.844 $ Gần đây
FTMUSDT 0 $ -9.9% 0,32 USDT +0,191% 0.44% -0,031% - 104.131 $ Gần đây
GMTUSD 1 $ -9.6% 0,88 USD -0,227% 0.08% 0,048% - 86.129 $ Gần đây
GMTUSDT 1 $ -9.0% 0,88 USDT -0,453% 0.26% 0,010% - 74.710 $ Gần đây
AXSUSD 15 $ -8.8% 15,44 USD +0,065% 0.32% -0,024% - 69.753 $ Gần đây
XRPUSDT 0 $ -3.7% 0,36 USDT +0,321% 0.17% 0,010% - 69.371 $ Gần đây
OPUSDT 1 $ -12.8% 1,17 USDT +0,404% 0.75% -0,077% - 68.724 $ Gần đây
BCHUSDT 125 $ -6.7% 125,37 USDT +0,377% 0.24% -0,010% - 46.656 $ Gần đây
NEARUSD 5 $ -6.3% 4,68 USD -0,658% 0.4% 0,010% - 41.063 $ Gần đây
GALUSD 3 $ -11.7% 2,72 USD -0,446% 0.27% 0,010% - 34.315 $ Gần đây
LUNAUSD 2 $ -12.1% 1,7 USD -0,480% 0.31% 0,010% - 32.332 $ Gần đây
APEUSDT 6 $ -7.4% 5,59 USDT +0,149% 0.32% 0,010% - 32.290 $ Gần đây
BNBUSDT 292 $ -4.2% 292,09 USDT -0,065% 0.21% 0,010% - 27.917 $ 1 giờ trước
MANAUSDT 1 $ -7.5% 0,89 USDT -0,050% 0.28% 0,010% - 22.647 $ Gần đây
OPUSD 1 $ -8.6% 1,17 USD -1,765% 1.15% 0,010% - 21.166 $ 2 giờ trước
ADAUSDT 0 $ -7.7% 0,5 USDT +0,273% 0.22% 0,010% - 17.147 $ Gần đây
TRXUSD 0 $ -2.7% 0,07 USD -0,826% 0.2% 0,010% - 9.028 $ Gần đây
SANDUSDT 1 $ -9.3% 1,1 USDT +0,105% 0.22% 0,010% - 8.471 $ Gần đây
SHIBUSDT 0 $ -9.5% 0,00001311 USDT -2,310% 0.44% 0,010% - 3.594 $ 1 giờ trước
DOTUSDT 8 $ -5.7% 7,81 USDT -1,365% 0.26% 0,010% - 3.498 $ Gần đây
Khác (Futures)
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
XRPU22 0 $ -0.9% 0,0000159 XBT +0,697% 0.32% khoảng 1 tháng 51.055.885 $ 23.615 $ Gần đây
ADAU22 0 $ -5.0% 0,00002171 XBT +0,138% 0.28% khoảng 1 tháng 22.853.926 $ 46.002 $ Gần đây
ETHPOWZ22 41 $ -21.9% 0 USDT 0,000% 17.92% 4 tháng - 13.748 $ 1 giờ trước
Unverified Tickers
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
XBTJ22 38.762 $ 0.4% 38762,02 USD 0,000% 0.42% 0 $ 1.749.263 $ 4 tháng trước
XBTK22 28.936 $ 0.0% 28935,55 USD 0,000% 0.39% 0 $ 1.882.402 $ 3 tháng trước
XBTM22 21.204 $ 0.0% 21203,65 USD 0,000% 0.26% 0 $ 27.221.198 $ khoảng 2 tháng trước
ETHUSDTM22 1.196 $ 0.0% 1193,84 USDT 0,000% 0.43% - 279.154 $ khoảng 2 tháng trước
ETHUSDM22_ETH 1.193 $ 0.0% 1192,88 USD 0,000% 0.26% 0 $ 36.683 $ khoảng 2 tháng trước
XBTUSDTM22 21.255 $ 0.0% 21221,01 USDT 0,000% 0.22% - 205.647 $ khoảng 2 tháng trước
ETHUSDM22 1.193 $ 0.0% 1192,88 USD 0,000% 0.89% 0 $ 5.415.292 $ khoảng 2 tháng trước
XBTN22 23.721 $ 0.5% 23720,98 USD 0,000% 0.52% 0 $ 973.401 $ 20 ngày trước
EURCHF 1 $ 0.0% 0,97 CHF +0,095% 0.4% - - 5.065 $ 9 giờ trước
ALTMEXTUSDT 54 $ -0.4% 53,78 USDT 0,000% 99.89% - 398 $ 19 giờ trước
METAMEXTUSDT 43 $ -12.3% 42,99 USDT 0,000% 79.77% - 3.034 $ 16 giờ trước
DEFIMEXTUSDT 47 $ -1.3% 47,38 USDT 0,000% 5.53% - 3.320 $ 20 giờ trước
EURUSDT 1 $ 0.0% 1,01 USDT -1,024% 0.22% - - 4.978 $ 1 ngày trước
XBTU22 22.784 $ -2.8% 22804,46 USD +0,088% 0.02% khoảng 1 tháng 17.695.200 $ 7.045.422 $ Gần đây
USDBRL 1 $ 7.4% 5,17 BRL -9,321% 94.02% - - 1.922 $ 8 giờ trước
ETHUSDTU22 1.810 $ -1.1% 1812,1 USDT +0,116% 0.17% khoảng 1 tháng - 3.946 $ Gần đây
XBTUSDTU22 23.447 $ 0.1% 22803,92 USDT -2,728% 0.86% khoảng 1 tháng - 94 $ 12 giờ trước
NZDUSDT 1 $ -0.5% 0,62 USDT -0,487% 0.27% - - 5.010 $ 11 giờ trước
LUNAUSDT 2 $ -10.1% 1,7 USDT -3,251% 0.35% - - 49 $ 2 giờ trước
ETHUSDZ22_ETH 1.805 $ -1.6% 1811,8 USD +0,377% 1.32% 4 tháng 13.641 $ 918 $ Gần đây
LINK_USDT 8 $ -6.3% 0 USDT 0,000% 0.01% - - 58.178 $ Gần đây
XBTZ22 22.936 $ -2.9% 22804,46 USD -0,574% 0.1% 4 tháng 7.573.700 $ 1.044.101 $ Gần đây
GALUSDT 3 $ -11.7% 2,72 USDT +0,385% 0.03% - - 23.998 $ Gần đây
UNI_USDT 8 $ -5.8% 0 USDT 0,000% 0.07% - - 251.235 $ Gần đây
XBTQ22 22.801 $ -2.6% 22804,46 USD +0,015% 0.13% 7 ngày 1.259.700 $ 2.777.463 $ Gần đây
EURUSD 1 $ -0.8% 1,01 USD -0,225% 0.26% - - 10.180 $ 3 giờ trước
ETHUSDZ22 2.120 $ -3.6% 1811,8 USD -14,538% 4.47% 4 tháng 559.663 $ 123.682 $ 10 giờ trước
ETHUSDU22 1.880 $ -2.3% 1811,8 USD -3,640% 0.11% khoảng 1 tháng 11.813.321 $ 2.160.505 $ Gần đây
XBTH23 22.952 $ -3.1% 22804,46 USD -0,643% 0.58% 7 tháng 2.207.600 $ 1.131.511 $ Gần đây
USDTTRY 1 $ 0.3% 18,09 TRY +0,197% 2.2% - - 17.999 $ Gần đây
EOSUSDT 1 $ -4.9% 1,4 USDT +0,066% 0.44% - - 1.451.841 $ Gần đây
ETHUSD_ETH 1.816 $ -1.9% 1811,8 USD -0,231% 0.08% - 8.386.474 $ 150.248 $ Gần đây
USDCHF 1 $ 0.0% 0,96 CHF +1,396% 0.4% - - 3.463 $ 7 ngày trước
AVAXUSDT 23 $ -9.6% 23,31 USDT +0,039% 0.23% - - 245.975 $ Gần đây
USDZAR 1 $ 0.0% 16,89 ZAR +2,038% 0.4% - - 74 $ 14 ngày trước
USDSEK 1 $ 0.0% 10,53 SEK +4,345% 0.4% - - 108.840 $ 7 ngày trước
USDTBRL 1 $ 0.0% 5,17 BRL +0,138% 0.21% - - 194 $ 2 ngày trước
USDTSEK 1 $ 0.9% 10,53 SEK +3,935% 0.4% - - 9.462 $ 7 ngày trước
NZDUSD 1 $ 0.0% 0,62 USD -1,010% 0.3% - - 13 $ 9 ngày trước
APE_USDT 6 $ -5.2% 0 USDT 0,000% 0.11% - - 140.394 $ 2 giờ trước
USDTCNH NaN $ 0.0% 6,83 CNH +1,136% 0.4% - - 0 $ 6 ngày trước
USDTINR 1 $ 0.1% 79,75 INR +0,167% 0.4% - - 1 $ 8 giờ trước
XBTUSDTZ22 23.023 $ -3.4% 22803,92 USDT -0,937% 0.74% 4 tháng - 944 $ 1 giờ trước
USDTMXN 1 $ 0.0% 20,19 MXN +0,751% 0.4% - - 4.462 $ 21 giờ trước
USDMXN 1 $ 1.1% 20,18 MXN +0,258% 58.08% - - 2.847 $ 2 giờ trước
ETH_USDT 1.814 $ -1.3% 0 USDT 0,000% 0.01% - - 486.703 $ Gần đây
LINKUSDT 7 $ -8.2% 7,43 USDT +0,007% 2.13% - 158.883.221 $ 45.238 $ Gần đây
TRXUSDT 0 $ -1.0% 0,07 USDT -1,928% 0.12% - - 1.643 $ 2 giờ trước
USDCNH NaN $ 0.0% 6,83 CNH +0,671% 0.4% - - 0 $ 8 ngày trước
USDINR 1 $ 0.1% 79,75 INR -0,236% 0.4% - - 5.020 $ 11 giờ trước
USDTZAR 1 $ 0.0% 16,94 ZAR +2,080% 0.11% - - 900 $ 7 ngày trước
USDTCHF 1 $ 0.0% 0,96 CHF +1,595% 0.4% - - 106 $ 3 ngày trước
EURTRY 1 $ -0.2% 18,21 TRY -0,023% 0.3% - - 430 $ 1 ngày trước
ETHUSDU22_ETH 1.836 $ 0.0% 1811,8 USD -1,291% 1.03% khoảng 1 tháng 8.875.699 $ 1.685 $ 12 giờ trước
USDTRY 1 $ 0.0% 18,08 TRY +0,735% 0.25% - - 212 $ 1 ngày trước

BitMEX (Derivative) là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Seychelles. Có đồng tiền ảo và 107 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của BitMEX (Derivative) trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 25.224 ₿ và hợp đồng mở là 29.311 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch BitMEX (Derivative) là XBT/USD. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch BitMEX (Derivative) tại https://www.bitmex.com/register/yjSwrC.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
Seychelles
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
8.238.000,0
Xếp hạng Alexa
#28410
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)