Đồng tiền: 2421
Sàn giao dịch: 172
Giá trị vốn hóa thị trường: 222.725.039.558 $
Lưu lượng 24 giờ: 14.713.031.803 $
Ưu thế:
BTC 50,3%
ETH 13,8%
BCH 4,46%

Biểu đồ tiền ảo toàn cầu

Tổng vốn hóa thị trường
Ưu thế của đồng tiền